من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب 

کسی که تقوای الهی داشته باشد خداوند برای او گشایش قرار می دهد

و روزی اش را از جایی می رساند که حسابش را نمی کند