برگرفته از تفسیر نمونه


آيه 2 
آيه و ترجمه 
تفسير: 
جهان غرق رحمت او است 
نكته ها: 
1 خط سرخ بر همه رب النوعها 
2 پرورش الهى راه خداشناسى