همه آیات قرآن نورانی اند واثر گذار و حیات بخش ....

اما حتما با خواندن یا شنیدن یک آیه تفکر بیشتری کرده ای  یا گریه بیشتری کرده ای یا تعجب بیشتری کرده ای یا .....

فقط آدرس آن آیه را بنویس نتیجه آن حتما برای همه ما جالب خواهد بود!

اما آیه ای که در خودم تاثیر زیادی گذاشته است:

آیه ۱۴ سوره مبارکه علق 

الم یعلم بان الله یری ؟    آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند ؟