( قرآن کریم ) با ( قرآن مجید ) هیچ فرقی نداره !

چون ( قرآن )   اسم  است 

و  ( کریم و مجید و شریف و عظیم و ....   )   صفت هستند

مثل ( پسر خوب )  ( پسر مودب )  ( پسر نازنین ) و .....

که  ( پسراسم است و ( خوب و مودب و نازنین و ...  ) صفت او هستند