40 حدیث قرآنی

 

هدایت و قرآن

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهفرمود:من دو چیز در میان شما باقى گذاشتم، تا وقتى که به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد: یکى قرآن، دیگرى خاندانم.

 
پرینت احادیث

بـرتـرى قـرآن

 

رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود:بـرترى قـرآن بر سـایر سخـنها هـمانند برترى خدا بر مخـلوقات اوسـت.

 
پرینت احادیث

احتـرام قـرآن

 

رسـول اکرم صلی الله علیه و آلهفرمود:قـرآن جز خـدا بهترین و برترین چیـزهاست، کسى که احـترام قـرآن را نـگهدارد به خدا احـترام کرده است، و کسـى که حـرمت قـرآن را نـگه ندارد نسبت به خدا بى حرمتى کرده اسـت، احـترام به قـرآن در پیشـگاه الهى هـمانند احتـرام پـدر بر فـرزند اسـت.

 
پرینت احادیث

رمـز جاودانگى قــرآن

 

امام هشتم علیه السلام از امام کاظم علیه السلام نقل مى کند که فرمود:مردى از امـام صادق علیه السلامپـرسید چگونه است که قـرآن هـر چه خـوانده و منتشـر مى شـود جز بر تازگى و طـراوتش افـزوده نمى شـود؟ امام صـادق علیه السلام فرمود: زیرا خـداوند آنرا براى زمان و مردم خـاصى قرار نـداده اسـت، بنـابراین در هر عصـرى نو، پیـش هر ملتى تا روز قیـامت تازه و شـاداب اسـت.

 
پرینت احادیث

رهـبرى قـرآن

 

پیامبر گرامى اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:بر شما باد قرآن، پس آنرا رهبر و پیشواى خود قرار دهید، زیرا آن، سخن پروردگار جهانیان است. از طرف اوست و بسوى او برمى گردد، بنابراین به متشابهات آنها هم ایمان آورید و از ضرب المثلهاى آن پند گیرید.

 
پرینت احادیث

محتواى قـرآن

 

امام على علیه السلام فرمود:تـاریخ گـذشتگان و آیـندگان و بـرنامه زنـدگى شـما در قـرآن اسـت.

 
پرینت احادیث

شـفاى قـرآن

 

پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمود:بر شما باد به قرآن، چون قرآن، شفاى سودمند، و داروى پربرکت است و نگهبان کسى است که به آن چنگ مى زند، و نجاتبخش کسى است که از آن پیروى کند.

 
پرینت احادیث

نـور قـرآن

 

امام حسن مجتبى علیه السلام فرمود:در این قـرآن چراغـهاى روشـن (هـدایت) و داروى شـفابخش دلهـاست.

 
پرینت احادیث

مـیزان بـودن قــرآن

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:اى مردم آنچه از من براى شما نقل مى شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است و اگر مخالف با محتواى قرآن بود گفته من نیست.

 
پرینت احادیث

شرافت قرآنیان

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهفرمود:قرآنیان و شب زنده داران، بزرگواران امّت من هستند.

 
پرینت احادیث

حامـل قـرآن

 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهفرمود:حامل و حافظ قرآن پرچمدار اسلام است، کسى که او را احترام کند خدا را گرامى داشته است، کسى که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود.

 
پرینت احادیث

مقـام قـرآن دانـان

 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:قرآنیان بالاترین مقام انسانى بعد از پیامبران و فرستادگان الهى را دارند، پس حقوق آنان را کم ندانید، زیرا در پیشگاه الهى داراى منزلتى هستند.

 
پرینت احادیث

حاملان و آموزگاران قرآن

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:حاملان قرآن همان آموزگاران سخن خدا و دربرکنندگان نور خدایند، کسى که آنان را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و کسى که نسبت به آنان دشمنى کند با خدا دشمنى کرده است.

 
پرینت احادیث

مسئولیت قـرآن خـوان

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:اى جامعه قرآن خوانان! در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقواى الهى را پیشه کنید، زیرا من و شما مسئولیم، من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما در باره آنچه از کتاب خدا و سنّت من دارید سؤال خواهد شد.

 
پرینت احادیث

قـرآن و وظائف ما

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:قرآن و شگفتیهاى قرآن و مفاهیم آن را بیاموزید. مفاهیم قرآن همان واجبات و حدود آن است، زیرا قرآن برپنج وجه نازل شده است: حلال و حرام و محکم و متشابه و ضرب المثلها، به حلال قرآن عمل کنید، و حرام را رها کنید، به محکمات عمل کنید و متشابه آن را واگذارید و از ضرب المثلها پند گیرید.

 
پرینت احادیث

قرآن براى عمل

 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود:کسى که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستى و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد سزاوار خشم خداوند است، و در ردیف یهود و نصارى قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند.

 
پرینت احادیث

قاریان و امیران

 

امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود:دو گروهند که اگر اصلاح بشوند امّت من اصلاح خواهند شد و چنانچه فاسد شوند امت را فاسد خواهند کرد: حاکمان و قاریان قرآن.

 
پرینت احادیث

قرائت بـدون عـمل

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:کسى که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.

 
پرینت احادیث

قـرائت قـرآن و گناه

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:کسى که قرآن بخواند و بعد حرام بخورد و بنوشد یا محبّت و زینت دنیا را بر آن برترى دهد مستوجب خشم الهى مى شود مگر اینکه توبه کند، و اگر بدون توبه بمیرد، روز قیامت قرآن با او به محاجّه برمى خیزد و تا او را محکوم نکند دست برنمى دارد.

 
پرینت احادیث

آمـوزش قـرآن

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:بهترین شما کسى است که قرآن آموزد و آن را آموزش دهد.

 
پرینت احادیث

ارزش آموزش قــرآن

 

امام صادق علیه السلام فرمود:اگر کسى از قرآن یک حرف بیاموزد، خداوند براى او ده حسنه مى نویسد، و ده گناه از او مى بخشد، و ده درجه او را بالا مى برد، فرمود: نمى گویم، در مقابل هر آیه، بلکه در مقابل هر حرفى مانند «باء» یا «تا» یا همانند آنها.

 
پرینت احادیث

ثمرات یادگیرى قــرآن

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:اگر خواستار زندگى سـعادتمندان، و مـرگ شهیدان و نجات روز محـشر، و سـایه در روز قـیامت و هـدایت در روز گـمراهى هستید پس قـرآن بیاموزید، زیرا آن گفـته خـداى مهربان و ایمنى از شیـطان و موجب برترى و وزنه خوبـیهاى شـما است.

 
پرینت احادیث

فهم قرآن همراه آمـوزش

 

حضرت على علیه السلام فرمود:قـرآن را بیـاموزید که نیـکوترین گفـتار است، و در آن دانـا و آگاه شـوید که بـهار دلهـاست و از نور آن شـفا بخواهید، که شـفا بخـش دلهـاست، آن را خـوب بخوانید چون مفیدترین قصّـه هاسـت.

 
پرینت احادیث

مؤمن و آموزش قــرآن

 

امام صادق علیه السلام فرمود:شایسته است که انسانِ مؤمن نمیرد تا قرآن را بیاموزد یا در حال آموزش آن باشد.

 
پرینت احادیث

 

روخوانى قـرآن

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:برترین عبادت امّت من روخوانى قرآن است.

 
پرینت احادیث

فضیلت قـرائت قــرآن

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:اى سلمان! بر تو باد خواندن قرآن، زیرا قرآن خواندن کفّاره گناهان و سپرى در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است.

 
پرینت احادیث

روزى پنجاه آیه

 

امـام صـادق علیه السلام فرمود:قـرآن، عـهدنامه خدا به بنـدگان اوست، پس شایسته است مســلمان در عـهدنـامـه اش بـنگرد، و روزى پنـجـاه آیـه از آن بخـواند.

 
پرینت احادیث

انس با قـرآن در جـوانى

 

امـام صـادق علیه السلام فرمود:مؤمـنى که در جـوانى قـرآن بخـوانـد، قـرآن با گـوشت و خـون او مـخــلوط مـى شــود، و خــدا او را بــا ســفیـران بـزرگـوار و نیـکوکار قـرار مـى دهـد و روز قیـامت قـرآن مـدافـع اوسـت.

 
پرینت احادیث

رمضان بهار قـرآن

 

امام باقر علیه السلام فرمود:هـر چیـزى بـهارى دارد و بـهار قـرآن مـاه مـبارک رمـضـان اسـت.

 
پرینت احادیث

قــرآن در ماه رمضان

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:کسى که در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسى است که قرآن را در ماههاى دیگر ختم کرده است.

 
پرینت احادیث

خانه و قرآن

 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود:خانه اى که در آن قرآن خوانده شود فرشتگان وارد آن مى شوند، و شیطانها از آن دور مى شوند، و اهل آن در آسایش قرار مى گیرند و به خیر و برکت آن خانه افزوده مى شود و از بدیها و آفات آن خانه کاسته مى شود. و خانه اى که در آن قرآن نخوانند، محلّ حضور شیاطین و دورى فرشتگان مى شود و بر اهلش تنگ مى شود و شرّش بسیار و خیرش اندک خواهد شد.

 
پرینت احادیث

نورانیت خانه و قــرآن

 

امام صادق علیه السلام فرمود:خانه اى را که مسلمانى در آن است و قرآن تلاوت مى کند اهل آسمان آنرا مى بینند همانگونه که مردم دنیا ستاره نورانى را در آسمان مى بینند.

 
پرینت احادیث

گـوش دادن به قـرآن

 

امام صادق علیه السلام فرمود:کسى که حرفى از کتاب خدا را بشنود بدون آن که بخواند خداوند حسنه اى براى او مى نویسد، و گناهى را از او مى بخشد، و یک درجه او را بالا مى برد.

 
پرینت احادیث

آداب قرائت قـرآن

 

امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامى که به آیه اى که یاد بهشت است رسیدى از خدا بهشت بطلب، و وقتى به آیه اى که یادآور آتش است رسیدى از آن به خدا پناه ببر.

 
پرینت احادیث

آهـنگ قـرائت قـرآن

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:قـرآن را با صـدا و آهنگ عـربى بخوانید.

 
پرینت احادیث

مقـام حافـظ قـرآن

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:تعداد درجات بهشت به تعداد آیه هاى قرآن است، هنگامى که اهل قرآن وارد بهشت شود به او گفته مى شود قرآن بخوان و بالا برو، براى هر آیه اى درجه اى است، بنابراین بالاترین درجه از آنِ حافظان قرآن است.

 
پرینت احادیث

روخوانى یـا از حفـظ؟

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:کسى که از رو قرآن بخواند، خدا براى او دوهزار حسنه مى نـویسد، و کسـى که آنـرا از حـفظ بخـواند هـزار حسنه نوشـته مى شـود.

 
پرینت احادیث

پاداش ختـم قـرآن

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:وقتـى کسى قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود مى فـرستـند.

 
پرینت احادیث

قرائت غلط

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:قـارى چنـانچه قـرآن را غلط یا اشتباه یا با لحن غیر عربى بخواند فـرشته آنرا هـمانطور که نازل شده (صحیح و کامل) مى نویـسد.

 
پرینت احادیث

فراموشى قرآن

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:توجّه! توجّه! کسى که قرآن را یاد بگیرد بعد بطور عمد (به خاطر سهل انگارى) فراموش کند روز قیامت دست و پا بسته خدا را ملاقات مى کند، و خدا در مقابل هر آیه اى که فراموش کرده مارى بر او مسلّط مى کند که تا آتش جهنّم همراه او خواهد بود مگر اینکه آمرزیده شود.