راستى قرآن چیست ؟


حتى اگر آنچه را در آیات خود قرآن ، درباره ((کلام الله )) مى خوانیم ، بر شماریم ، مقاله اى مبسوط خواهد شد. تا چه رسد به دریایى مواج از احادیث رسول خدا و اهل بیت علیه السلام که درباره قرآن و حقیقت و ابعاد گوناگون آن بیان فرموده اند.
براستى که انتخاب یک آیه و چهل حدیث ، از این گنجینه ژرف و بى پایان دشوار است .
تعبیراتى که در متن احادیث درباره وحى الهى و قرآن به کار رفته ، بسیار ژرف و زیبا و دلنشین و جامع است .
آنچه در زیر مى آید، توصیفاتى است که از متن روایات قرآنى برگرفته شده است . به فرموده اولیاء دین ، قرآن ، کلام خدا و کتاب خداست ، نور درخشنده الهى و تجلیگاه خداست ، نشان دهنده راه خدا، ریسمان محکم الهى ، قانون پروردگار، نسخه شفابخش و نشانه لطف خداوند به بشر است .
قرآن ، آیتى از عظمت و بزرگوارى خدا و معجزه جاوید اوست .
قرآن ، پرچم نجاتبخش ، کتاب عبرت و آموزش و بیان و تبیان است .
قرآن ، کتاب هدایت و ارشاد است .
کتاب بشارت انذار، توحید و موعظه ، آگاهى و اخلاق است .
نورى است بى ظلمت ، هدایتى است بى گمراهى و گنجى است بى پایان
قرآن ، کتاب علم و احکام و تاریخ و تحلیل تاریخى است .
کتاب سیاست و حکومت ، شعور و تدبر و تفکر است .
کتاب صلح و جهاد، کتاب مبداء و معاد، کتاب ایمان و اعتقاد است .
مونس انسان در تاریکیهاى جهل و هادى انسان در بیراهه هاى زندگى است .
کتاب میزان ، قسط، عدل ، حق ، یقین ، راه راست و صراط مستقیم است .
حالات گذشتگان را براى عبرت آیندگان باز مى گوید.
به عمل کنندگان ((مؤمن )) و ((صالح ))، وعده فلاح و رستگارى و عزت و سربلندى مى دهد.
کتاب دعوت و رشد، تقوا و صلاح ، حیات و خلود است .
کتاب ظاهر و باطن ،کتاب دنیا و آخرت ،
کتاب طبیعت و ماوراء طبیعت ، غیبت و شهود خدا و مردم است .
اسوه و الگوى خصال نیک و اعمال شایسته و امر به معروف و نهى از منکر و عبرت و اعتبار است .
راه به سوى بهشت را مى نماید و از راه دوزخ باز مى دارد.
استوارترین راه و صراطى است که خداوند به آن دعوت نموده است .
کتاب دین و سنت هاى جاودان الهى است .
کتاب اخلاق و عرفان و فقه و قانون است .
کتاب فصاحت و بلاغت و حکمت و حکومت است .
کتاب ((انسان )) است .
و راهى به سوى جبروت و ملکوت نشان مى دهد.
انیس تنهاییها و مونس وحشتهاى انسان است .
آرى ... دهها عنوان دیگر مى توان بر شمرد، که هر یک گوشه اى از عظمت و عمق و تعالیم و مفاهیم این کتاب مقدس و معجزه ماندگار حضرت رسالت صلى الله علیه و آله را نشان مى دهد.
امید است که توفیق خدایى شامل شود، تا با ((قرائت ))، ((آموزش ))، ((شناخت ))، ((فهم )) و ((عمل )) به این کتاب آسمانى ، در مسیر سعادت و کمال قرار گیریم .