تفاسیر مهم شیعه :

نام تفسیر                            مولف و مفسر                                                        قرن

تفسیر علی ابن عیاش          علی ابن ابراهیم قمی                                          ۳   

تفسیر عیاشی                     محمد ابن مسعود سمرقندی                                ۳   

تفسیر نعمان                        ابوعبدالله محمد ابن ابراهیم                                  ۴   

تفسیر تبیان                        ابوجعفرمحمد ابن حسن ابن علی الطوسی           ۴ و ۵

مجمع البیان                        فضل ابن حسن طبرسی                                       ۶

روض الجنان                         ابوالفتوح رازی                                                       ۶                                                     

تفسیر منهج الصادقین         ملا فتح الله کاشانی                                             ۱۰

تفسیر صافی                      ملا محسن فیض کاشانی                                     ۱۱

تفسیر ملا صدرا                  صدرالمتالهین                                                          ۱۱    

تفسیر برهان                      سید هاشم بحرینی                                                ۱۲

تفسیر نورالثقلین                شیخ عبدالعلی ابن جمعه                                       ۱۲

تفسیر المیزان                    استاد علامه طباطبایی                                           ۱۴

تفاسیر مهم اهل سنت :

نام تفسیر                                  مولف و مفسر                                                    قرن      

جامع البیان(تفسیر طبری)      طبری (مورخ و محدث و فقیه)                            ۳ و ۴                                   

تفسیر کشاف                      زمخشری معروف به جارالله                                  ۴ و ۵

تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)     امام فخر رازی                                                    ۶     

کشف الاسرار                      ابوالفضل رشیدالدین میبدی                                  ۶

انوارالتنزیل و اسرارالتاویل      قاضی بیضاوی                                                   ۷

تفسیر ابن کثیر                    ابن کثیر                                                             ۷ و ۸

تفسیر جلالین                     جلال الدین محمد بن ابراهیم محلی و جلال الدین سیوطی           ۹ و ۱۰

در المنثور                            جلال الدین سیوطی                                             ۱۰                                            

تفسیر روح المعانی               آلوسی                                                               ۱۱

تفسیر روح البیان                 شیخ اسماعیل حقی                                         ۱۱ و ۱۲

 تفسیر طنطاوی                  طنطاوی                                                               ۱۴