من خودم خیلی اهل استخاره نیستم

اما وقتی این موضوع را با یک روحانی اهل دل

 ( حاج آقا رشید پور مولف کتاب های تربیتی اولیا و مربیان ) در میان گذاشتم فرمودند:

من همیشه به کسانی که مرتب از من استخاره می خوان میگم آیا آمریکایی ها وقتی می خواستن برن  کره ماه  مگر استخاره کردن ؟!!! پس خدا عقلو برای چی به آدم داده ؟ مشورتو برای کی گذاشته ؟

جالب بود   نه ؟