* اطلاعات قرآنی *

 مراحل نزول قرآن

قرآن کريم در سلسله ی طولی، سه مرحله از نزول را طی کرد تا در اختيار مردم قرار گرفت

۱-نزول در لوح محفوظ( لوح محفوظ،ظرف قرآن است)

۲-نزول در بيت العزه ی آسمان دنيا

۳-نزول تدريجی آن توسط جبرئيل بر نبی مکرم اسلام