سوال:       هدف از نزول قرآن چيست؟

جواب:       هدف کلی نزول قرآن هدايت کسانی است که خودشان طالب هدايت باشند.(آيه۲/سوره بقره)

سوال:       چگونه مشخص می شود که قرآن از طرف خداوند نازل شده و ساخته وپرداخته خود پيامبر     نمی باشد؟

جواب:      قرآن به اين پرسش در چند جا پاسخ داده مثلا گفته است :اگر کسانی می پندارند اين قرآن ساخته دست بشر است قرآنی مشابه اين قرآن بياورند؛ يا گفته است ده سوره بياورند؛يا حتی گفته است يک سوره بياورند(آيه۲۳/سوره بقره).

بنابر اين خود قرآن به عنوان يک دليل محکم ومعجزه جاويدان برای اثبات نبوت پيامبر (ص )و الهی بودن کتاب او می باشد.