سوال:

تفاوت قرآ ن با کتابهای آسمانی ديگر چيست؟

جواب:

اولا سایرکتب آسمانی برای مقطع خاصی از زمان و برای قوم خاصی نازل شده اند در حالي که قرآن برا ی تمام مکان ها و تمام زمان ها نازل شده است.

ثانيا قرآن دست نخورده و تحريف نشده به دست ما رسيده است ولی کتاب های آسمانی ديگر توسط دانشمندان همان اديان تحريف شده و اصالت خود را از دست داده اند.

ثالثا قرآن به تمام ابعاد زندگی بشر (مادی و معنوی) توجه کرده اما کتاب های آسمانی ديگر بنا به ضرورت زمان نزول خود به بخشی از نيازهای بشر پرداخته اند. به همين دليل است که در قرآن قوانين مختلف مربوط به اصلاح انسان و اداره حکومت و جامعه در کنار هم آمده است.

البته تفاوتهای جزئی ديگری هم وجود دارد

منبع سوال و جواب قرآنی ۱ و ۲ و ۳ qurani.persianblog.ir