امروز یک شعر در باره قرآن دیدم که برای آموزش به بچه ها از سوی مادران و معلم ها عالی است

 يک باغ بزرگ   می شناسم                                     باغی که در آن ، بهار پيداست

سی شاپرک  قشنگ در باغ                                      بر سبزه  و سبزه زار  پيداست

هر گوشه و هر کنار اين باغ                                  سرشار ز   عطر    یاسمن ها

از عطر   گل  محمدی      تا                                    عطر گل و سبزه و چمن هاست

اين باغ بزرگ، باغ شادی است                                روييده  در آن ،  نهال  لبخند

هر برگ گل و درخت آن هست                                   سر شار  ز  آيه ی   خداوند

 اين باغ بزرگ هديه ای دارد                                    از خوبی و عشق و مهر و ايمان

 اين  باغ  بزرگ  مهربان است                                   اين باغ  بزرگ ،   هست قرآن

 جعفر ابراهيمی شاهد