متن قرآن کريم به صورت تصوير همراه با ترجمه http://www.imamreza.net/per/quran/index.php
متن سوره هاي قرآن به صورت تصوير همراه ترجمه و امکان تلاوت آيات با صدای استاد پرهيزکار و منشاوی و همچنين امکان جستجو در آيات قرآن.
 قرآن کريم به صورت متن و تصوير و PDF http://www.al-shia.com/html/far/main/index.htm?quran&1
اين قسمت در بر دارنده متن کامل قرآن کريم مي باشد. همچنين تصوير کل سوره هاي قرآن به خط عثمان طه نيز در اين قسمت قابل مشاهده است .
 قرآن کريم به صورت متن http://www.balagh.net/arabic/quran/quran.txt/index.htm
دراين پايگاه فهرست قرآن كريم بر حسب نام سوره و بر حسب عدد سوره همراه با متن کامل قرآن موجود مي باشد.
 قرآن کريم به صورت عکس و PDF http://quran.al-shia.com/fa/matn.php
دربردارنده کل سور قرآن به صورت عکس همراه با شماره صفحه و محل نزول.
 قرآن کريم به صورت متن و ترجمه فارسی http://bonyad-qoran.com/farsi/quran/listqoran.htm
متن کل قرآن همراه با ترجمه.
 متن و تصوير قرآن کريم http://quran.al-shia.com/fa/id/1/
در اين قسمت« متن کامل قرآن کريم »و همچنين« تصوير کامل قرآن با خط عثمان طه »قابل مشاهده است.
 نمايش صفحه ای قرآن کريم http://www.hojjat.net/quran/001.html
متن کل قرآن همراه با تعيين تعداد آيه و محل نزول.
 متن قرآن http://www.aviny.com/quran/arabic/index.aspx
شامل کل سوره هاي قرآن همراه با فهرست سور
 متن قرآن در پايگاه صدا و سيما http://www.irib.ir/worldservice/quran/hedq.html
متن کامل قرآن به خط عثمان طه.
 متن قرآن کريم http://www.aviny.com/quran/arabic/index.htm
در بردارنده متن کامل قرآن همراه با امکان انتخاب سوره
 متن قران در شبکه امام جواد عليه السلام http://www.al-shia.com/html/far/quran/t-q.php
متن سوره هاي قرآن همراه با تعداد آيه، شماره جزء، محل نزول ،امکان جستجو و استماع.
 متن کامل قرآن مجيد http://www.balagh.net/persian/quran/quran_text_fa/index.htm
شامل تمام سوره هاي قرآن مجيد به صورت اعراب گذاري شده
 نمايش صفحه‌اى قرآن كريم http://www.maarefquran.com/quran/index.php?ayehpage=0
نمايش تصوير متن کامل قرآن کريم با امکان انتخاب سوره و آيه مورد نظر
 قرآن کریم به صورت تصوير http://www.yazahra.net/far/quran/
متن کامل قرآن کریم به صورت تصوير همراه با امکان انتخاب صفحه