آیا می دانید که : 

از حضرت ابی عبدالله (ع)  روایت است که : حضرت نوح( ع ) دو هزار و پانصد سال عمر یافت.و پسر ملک بن متوشلخ بن ادریس (ع ) است.

آیا می دانید که :

حضرت هود (ع)  پسر عبد الله بن ریاح بن حارث بن عاد بن عوص بن سام بن نوح(ع)  است.

آیا می دانید که:

حضرت صالح پیغمبر (ع) به پنج پشت به ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح (ع) میرسد.

آیا می دانید که :

لوط بن هارون بن طارخ بن ناهور برادر زاده حضرت ابراهیم (ع)  است.

آیا می دانید که :

حضرت شعیب (ع)  پسر مکیل بن یشخر بن مدین بود و آنحضرت را به دلیل محاورتی که داشت خطیب الانبیا می گفتند.

آیا می دانید که :

حضرت موسی (ع)  پسر عمران بن لیوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحمن (ع)  است.

آیا می دانید که :

آزر که در تربیت حضرت ابراهیم (ع)  و محافظت او در خردسالی بمنزله پدر بوده و اسم پدر آن حضرت تارخ بن ناحور بن شاروخ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح (ع)  است

برگرفته از سایت www.lailatolgadr.ir