برای ساخت قالب جهت سایت قرآنی از راهنمایی های این آدرس استفاده کنید

http://rezagraph.atspace.com/download/QuranDownload.htm