اطلاعات قرآنی

 

آيات قرآن تقسيم بندی های مختلفی دارد که امروز يک دسته از آنها را به شما معرفی می کنم با عنوان آيات محکم و آيات متشابه .

آيات محکم: با خواندن يا شنيدن اين دسته از آيات، انسان مقصود را درک می کند و ظاهرا کمتر نياز مند تفسير است .

                                     مثل آيه ی(قل هوالله احد) يعنی بگو خدا يکی است.

 آيات متشابه: آياتی هستند که با صورت واحد دارای معانی متعدد بوده و نياز به تفسير دارند.

                       مثل آيه ی (انا اعطيناک الکوثر) يعنی ای پيامبر بدرستی که ما به تو کوثر عطا کرديم

  که در تفسير کلمه ی کوثر به اين موارد بر می خوريم: حضرت زهرا(س) ، خير کثير،.....