فرق تورات وانجيل قبلي با فعلي( در قرآن) : 

پرسش: 

              آيا كتاب هاى آسمانى قبلى تورات و انجيل از نظر تاريخى با تورات 

              و انجيل فعلى كه در دست يهوديان و مسيحيان است مغايرتى دارد، يا خير؟

 پاسخ:

آرى! آن چه خداوند بر حضرت موسى و عيسى نازل فرموده بود با آن چههم اكنون در دست يهوديان و مسيحيان است (تورات و انجيل فعلى) تفاوت هايى دارد و تورات و انجيلى كه خدا نازل فرموده بود از بين  رفته است و چنان كه خودمسيحيان معتقدند و در انجيل ها و  سايركتاب هاورساله هاى مسيحيان تصريح شده است، اين تورات و انجيل فعلى سال ها پس از حضرت مسيح و به وسيله ياران حضرت مسيح نوشته شده است.

 

خدا در قرآن، تورات و انجيل واقعى را مايه نور و هدايت مردم شمرده مى فرمايد: 

ما تورات را نازل كرديم، در حالى كه در آن هدايت و نور بود و پيامبران ـ كه در برابرفرمان خدا تسليم بودند ـ با آن براى يهود حكم مى كردند.

 

و در چند آيه بعد مى فرمايد: 

و به دنبال آن ]پيامبران[ عيسى بن مريم را فرستاديم، در حالى كه كتاب تورات راكه پيش از او فرستاده شده بود، تصديق مى كرد و انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و نور بود...1]

 

اين در حالى است كه درباره كتاب هاى فعلى كه در دست يهود و نصاراست مى فرمايد:

 

پس، واى بر آنها كه نوشته اى با دست خود مى نويسند، سپس مى گويند اين ازطرف خداست، تا آن را به بهاى كمى بفروشند. پس واى بر آن ها از آن چه بادست خود نوشتند و واى بر آنان از آن چه از اين راه به دست مى آورند[2] 

براى آشنايى بيشتر درباره تحريف هاى كتاب هاى تورات و انجيل به كتاب آشنايى با اديان بزرگ، نوشته حسين توفيقى مراجعه كنيد

برگرفته از سایت قرآنی        http://ramazan1346.persianblog.ir/