اگر از همه مردم کره زمین این سوال را بپرسند جواب همه مثبت است ،

 و حتی یک نفر هم ( نه ) نمی گوید .   

 سوال این است :

آیا نمی خواهید از این که هستید بهتر باشید ؟ شما هم جوابتان مثبت بود ، نه ؟

من خودم و شما را به سایت یک (عالم ربانی) دعوت می کنم که هم (خودساخته) است و هم با دستوراتش می توان به کمال رسید مخصوصا بخش دستورالعمل ها .

به این سایت حتما سری بزنیم :

  http://www.salehin.com/fa/bahjat/dastorha/index.asp