سوال: قرآن چيست؟

جواب :

قرآن مجموعه ای از کلام خداوند است که توسط جبرئيل (فرشته وحی) بر قلب پيامبر (ص )نازل شده است.

کوچکترين جزء قرآن آيه ناميده می شود و به مجموعه ای از آيات  سوره گفته می شود.

کوچکترين سوره کوثر نام دارد باسه آيه و بزرگترين سوره با۲۸۶  آيه بقره نام دارد .

معمولا هر آيه جمله کاملی را بيان می کند اما گاهی معنی يک آيه با آيه يا آيات بعدی کامل می شود.

سوره ها هم گاهی در مورد موضوع خاصی سخن می گويند و گاهی هم از موضوعات متنوعی  سخن به ميان می آورند