اطلاعات قرآنی برای همه

 

هريک از سوره های قرآن حاوی مطالب و موضوعات متنوعی است که ذکر تمامی آنها در اين وبلاگ ميسر نمی شود، اما جهت آشنايی شما سعی می کنم هر مرتبه به محتوای ۲ يا ۳ سوره ی قرآن کريم اشاره کنم:

۱-محتوای سوره ی حمد

اين سوره که اولين سوره ی قرآن است و با (بسم الله الرحمن الرحيم) جمعا ۸ آيه دارد،به دو بخش تقسيم می شود:  در بخش اول تا پايان آيه (.....نستعين)،از حمد و ثنای الهی از زبان بندگان می گويد، و در بخش دوم تا انتهای آيه(.....ولاالضالين) ، از نيازها و دعاهای حقيقی بندگان می فرمايد.

۲-محتوای سوره ی بقره

بحث های دومين سوره ی قرآن ، پيرامون اين مطالب است:

توحيد و خدا شناسی   معاد و زندگی پس از مرگ      اعجاز قرآن     بحث هايی درباره ی يهود و منافقان     تاريخ پيامبران مخصوصا حضرت ابراهيم و حضرت موسی (ع)      بحث هايی در باره ی احکام مختلف اسلامی از قبيل (نمازـ روزه ـ جهادـ حج ـ تغيير قبله ـ ازدواج و طلاق ـ تجارت ـدين - ربا ـ انفاق ـ قصاص ـ تحريم قسمتی از گوشت های حرام ، قمار ، شراب ـ بيان بخشی از احکام وصيت .....

                                                                             همچنان منتظر اطلاعات بعدی باشيد