کسانی که به دنبال موضوع روانشناسی در قرآن می گردند

 به این آدرس مراجعه کنند:

http://www.irib.com/amouzesh/research/qouran_ravan/page00.htm