اولين روش پيشنهادي حفظ قرآن كريم در مدت يكسال
نويسنده : سيد مهدي فاطميان


30 دوره 10 روزه هر ده روز يك جزء

مرحله اول

حفظ پنج جزء اول

دهه اول حفظ جزء اول / 5 روز

اول هر روز 4 صفحه حفظ مي كند و در هر روز قبل از شروع حفظ 4 صفحه روز قبل را يك بار تكرار مي كند. مثلا روز سوم 4 صفحه 2 روز قبل را و روز پنجم 16 صفحه چهار روز گذشته را تكرار مي كند. 5 روز دوم هر روز 10 بار يك جزء را تكرار مي نمايد.

دهه دوم حفظ جزء دوم / 5 روز اول به همان ترتيب هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد، در هر روز قبل از شروع به حفظ برنامه آن روز، محفوظات روز قبل و روزهاي گذشته اين دهه را تكرار مي كند. 5 روز دوم يك روز جزء 2 را فقط تكرار مي كند و 4 روز بعدي هر روز 5 بار يا بيشتر 2 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء سوم / 5 روز اول طبق روزهاي پنج گانه گذشته حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سوم را تكرار مي نمايد و چهار روز ديگر هر روز 3 جزء را 3 بار تكرار كند.

دهه چهارم حفظ جزء چهارم / 5 روز اول طبق برنامه روزهاي پنج گانه گذشته هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 4 و 4 روز ديگر هر روز 3 بار 4 جزء را تكرار نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء پنجم / 5 روز اول طبق برنامه هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 5 و 4 روز ديگر هر روز 2 بار يا بيشتر 5 جزء را تكرار مي نمايد. 5 روز فاصله هر روز 3 بار 5 جزء را تكرار مي نمايد.

مرحله دوم

حفظ پنج جزء دوم

  دهه اول حفظ جزء ششم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر 6 جزء را هر روز 2 بار تكرار مي نمايد.دهه دوم حفظ جزء هفتم/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز 2 بار هفت جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 8 را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 9   را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء دهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 10 جزء را   يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

15 روز فاصله / هر روز 10 جزء را يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

120 روز دوره حفظ 10 جزء
در اين مرحله انتظار است كه انشاءالله 10 جزء به خوبي حفظ و تثبيت شده باشد.

 

مرحله سوم

حفظ پنج جزء سوم

 

دهه اول حفظ جزء يازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء يازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 11 جزء را تكرار مي نمايد.

 

 

دهه دوم حفظ جزء دوازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دوازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز يك بار دوازده جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء سيزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سيزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 13 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء چهارد ه/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء چهاردهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 14 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء پانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء پانزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 15 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

15 روز فاصله / هر روز 15 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

 مرحله چهارم

حفظ پنج جزء چهارم

    دهه اول حفظ جزء شانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء شانزده را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 16 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء هفده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 17 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء هجده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هجدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 18 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء نوزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نوزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 19 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء بيست / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيستم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 20 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

16 روز فاصله / هر دو روز 20 جزء را تكرار مي نمايد.(هر روز 10 جزء)

121 روز براي حفظ 10 جزء دوم مرحله پنجم

حفظ پنج جزء پنجم

دهه اول حفظ جزء بيست و يك / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و يكم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 21 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء بيست و دوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و دوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 22 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء بيست و سوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و سوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 23 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء بيست و چهارم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و چهارم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 24 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء بيست و پنجم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و پنجم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 25 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

10 روز فاصله / هر دو روز يكبار 25 جزء را تكرار مي نمايد.

پايان حفظ 25 جزء (پنج جزء پنجم) مدت 60 روز.

 30 روز صرف حفظ 25 جزء بحول الله و قوته

 مرحله ششم

حفظ پنج جزء ششم

 دهه اول حفظ جزء بيست و ششم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 26 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء بيست و هفتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 27 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء بيست و هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 28 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء بيست و نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 29 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء سي ام / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سي ام را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 30 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

14 روز فاصله / با حمد و ثناي الهي و بحول و قوت او جل جلاله كه به حق و راستي قرآن را بر بنده اش حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل فرمود و با توسل به چهارده معصوم (صلوات الله عليهم) و براي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر (صلوات الله عليه) هر دو روز يك بار يك ختم قرآن در مدت چهارده روز مي نمايد.دومين روش پيشنهادي حفظ قرآن كريم در يكسال


برنامه حفظ قرآن بعون الله تعالى در هشت مرحله ( در مدت يك سال )

1ـ مرحله اول : هر روز 3 صفحه حفظ و تكرار و قبل از شروع با شنيدن يك بار نوار ترتيل و يا در صورت حضور در مدارس حفظ قرآن از هم خوانى استفاده مى نمايد .

قبل از حفظ نيز از ترجمه زير نويس و يا در صورت امكان از مفهوم و تفسير مختصر بهره مند شود .

در ابتداء 5  روز اول هفته را هر روز به ترتيبى كه گفته شد حفظ و تكرار مى نمايد ، هر روز قبل از شروع به حفظ جديد محفوظات روزهاى قبل همان هفته را تكرار مى نمايد ، بعد از اين 3 صفحه روز را حفظ و تكرار مى نمايد .

در هفته هاى اول چون مقدار محفوظات كم است برنامه تكرار و دوره سبك و آسان مى باشد در هفته سوم كه محفوظات قبلى در حد دو جزء مى رسد هر روز ضمن تكرار محفوظات هفته جارى و حفظ 3 صفحه همان روز تمام محفوظات قبلى را نيز روزى يك بار تكرار مى نمايد .

 در پايان هفته پنجم حفظ و تكرار 75 صفحه به پايان رسيده است ، هفته ششم هر روز يك بار 75 صفحه را تكرار مى نمايد به مدت 6 روز و جمعه را استراحت مى نمايد .

 2ـ مرحله دوم : حفظ 75 صفحه دوم ;   در هفته هر روزى 3 صفحه حفظ و تكرار مى نمايد ، پنجشنبه و جمعه را استراحت و يا در صورت نياز عقب افتادگى احتمالى را جبران مى نمايد .

 در 5 روز هفته هر روز يك بار تمام محفوظات را تا سقف 5 جزء در روز مرور مى نمايد . در پايان هفته پنجم به پايان حفظ 150 صفحه كه تا پايان سوره مباركه انعام مى باشد رسيده است . كه برابر با يك چهارم كل قرآن مى باشد .

 هفته ششم هر روز معادل 5 جزء تكرار مى نمايد و روز هفتم را استراحت مى كند .

150 صفحه را مى تواند به اين صورت مرور كند : 1 روز سه سوره   مباركه بقره ، آل عمران و نساء و 1 روز سوره هاى مائده ، انعام ، و بقره . و روز ديگر سوره هاى آل عمران ، نساء ، مائده و انعام ، لكن در   صورت امكان در هفته ششم از مرحله دوم اگر هر روز 150 صفحه را 1 بار تكرار نمايد ترجيح دارد و در هر حال روز هفتم هفته را استراحت نمايد .

 3ـ مرحله سوم : حفظ 75 صفحه سوم ; با همان روش كه در دو مرحله قبلى توضيح داده شد حفظ و تكرار 3 صفحه در هر روز از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و روزهاى پنج شنبه و جمعه جهت استراحت و يا جبران عقب افتادگى روزهاى گذشته اختصاص دارد .

 در هر روز بعد از حفظ و تكرار 3 صفحه معادل 100 صفحه از محفوظات قبلى در آن روز مرور مى شود ، و بدين ترتيب در هر هفته تمام محفوظات به انضمام محفوظات هفته جارى چند بار تكرار مى گردد . هفته ششم از مرحله سوم هر 2 روز 1 بار تمام محفوظات را يك بار تكرار مى نمايد و يا مى تواند هر روز فقط 100 صفحه تكرار كند و روز هفتم را استراحت نمايد .

 4ـ مرحله چهارم : حفظ 75 صفحه چهارم ;   به همان روش مراحل قبل اين مرحله را نيز با حفظ و تكرار و مرور انشاء الله تعالى به پايان مى رساند .

در پايان هفته پنجم از اين مرحله به صفحه 300 مى رسد ، صفحه 301 را نيز حفظ كند تا حفظ 15 جزء كامل شود . هفته ششم از اين مرحله را با مرور هر روز 5 جزء تمام 15 جزء را 2 بار تكرار و روز هفتم هفته را استراحت مى نمايد .

5 ـ مرحله پنجم : حفظ 75 صفحه پنجم ;   هر هفته در 5 روز اول هفته هر روز طبق برنامه 3 صفحه حفظ مى نمايد ، و هر روز حدود 5 جزء مرور مى كند ، 2 روز پايان هفته را استراحت و يا در صورت نياز براى جبران عقب افتادگى صرف مى نمايد .

در پايان هفته پنجم از مرحله پنجم ، محفوظات ما به صفحه 375 مى رسد ، 1 صفحه ديگر را نيز حفظ

مى كنيم تا به پايان سوره مباركه شعراء برسيم . هفته ششم از اين مرحله را صرف يك بار مرور 376 صفحه مى نمايد ، در صورت تمايل ترجيح دارد كه 2 بار در اين هفته تمام محفوظات را تكرار كند ، روز هفتم را استراحت نمايد .

 6ـ مرحله ششم : حفظ 75 صفحه ششم ;   با همان شيوه مراحل قبلى پنج هفته و هر هفته پنج روز و هر روز 3 صفحه حفظ و تكرار مى نمايد ، و در روز در كنار 3 صفحه پنج جزء از محفوظات را مرور مى كند .

در واقع 25 جزء مرور در پنج روز هفته دو روز ديگر هفته را استراحت و يا صرف جبران عقب افتادگى احتمالى مى نمايد .

هفته ششم از اين مرحله را اختصاص به 1 بار تكرار كليه محفوظات مى دهد .

در مرحله ششم مجموعه صفحات حفظ شده به 450 صفحه مى رسد ، بهتر است 2 صفحه پايانى سوره مباركه صافات را نیز حفظ نموده ، به اول سوره مباركه   ( ص) برسد ، خوب است در پايان هر روز و هر مرحله سجده شكرى به پيشگاه حضرت حق تقديم نمائيم به اميد آنكه كار ما مقبول خداى تعالى واقع شود ، و همزمان دعاى مختصرى در همان سجده جهت موفقيت كامل و تحصيل رضاى خداى حنّان منّان بنمائيم .

 7ـ مرحله هفتم : حفظ 75 صفحه   هفتم ;   اين مرحله نيز با همان روش مراحل گذشته انشاء الله تعالى با نشاط و اشتياق وافر و قبلى پر از ايمان ، و اميد به اينكه هر لحظه احتمال دهيم كه خداى تعالى به بركت حضرت ولى عصر (روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه فداء ) به ما عنايت فرمايد و درهائى از فهم و نور قرآن و عترت

(صلوات الله عليهم )  را به روى ما بگشايد شروع   مى كنيم .

در پايان اين مرحله به صفحه 525 پايان سوره مباركه طور مى رسيم .

هفته ششم از اين مرحله را به تكرار 525 صفحه   خواهيم پرداخت انشاء الله تعالى .

 8 ـ مرحله هشتم حفظ 75 صفحه هشتم ; حفظ آخرين بخش به منظور دستيابى به حفظ كامل قرآن كريم انشاء الله تعالى مى باشد .

اين مرحله را نيز با روش مراحل گذشته به پايان مى رسانيم ، در اين جا با حفظ صفحه 604 هم كل قرآن را حفظ و هم به ختم قرآن الحمد لله موفق شده ايم . بعد از سجده شكر و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد

(صلى الله عليه و آله و سلم ) دعاى ختم قرآن از صحيفه سجاديه ( صلوات الله عليه )  را می خوانیم .

هفته ششم از این مرحله و چهار هفته دیگر از پنجاه و دو هفته را به مرور کل قرآن کریم هر هفته 1 بار

می پردازیم ، توصیه می شود این پنج هفته را   در صورت امکان هر هفته دو بار به ختم قرآن بپردازد ، یعنی 6 روز هفته هر روز 10 جزء و روز هفتم نیز استراحت نماید .

سال بعد و سالهای بعد روزی 3 جزء مرور ، با توجه به اینکه حافظ به راحتی می تواند از حفظ قرآن را بخواند و هر جزء در حد نیم ساعت طول می کشد .

با صرف 1 تا 2 ساعت در هر روز برای مرور ،   افتخار انس با قرآن و در حضور خدای تعالی بودن برای ما میسر می شود ، که شاید هیچ لذتی بالاتر از آن نباشد و تصور نشود .

   


/ 0 نظر / 112 بازدید