اطلاعات قرآنی اطلاعات قرانی( دعاهای قرآنی )

دعاهاي قرآن به كلمةربّنا:در اين قسمت 20 مورد از دعاهاي قرآن كه با كلمة ربنا شروع مي‌شوند ذكر شده است تا هر فردي در صورت علاقه آنها را بيابد و مطالعه كند:

1-      ربنا اتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار. (سورة بقره آيه 201)

پروردگارا در دنيا و آخرت به ما نيكي و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.

2-      ربنا اتنا في الدنيا و ما له في الاخره هن خلاق (سورة بقره آيه 200)

پروردگارا در دنيا رحمت و نعمت به ما عنايت فرما و هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.

3-      ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيّي لنا من امرنا رشدا. (سورة كهف آيه 10)

پروردگارا از جانب خود بر ما رحمتي فرست و براي رشد عقلي ما وسايل هدايت و ارشاد آماده فرما.

4-      ربنا انهم ضعفين من العذاب و العنهم لعناً كبيرا. (سورة كهف آي 69)

پروردگارا آنها كه ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهاي خود محروم ابدي فرما.

5-      ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (سورة آل عمران آيه 53)

پروردگارا، ما به تو و آنچه بر پيغمبرت فرستادي ايمان آورديم و از رسول تو پيروي كرديم، نام ما را از شهادت دهندگان به توحيد و نيوت قرار ده.

6-      ربنا اطمس علي اموالهم و اشدد علي قلوبهم فلايومنوا حتي يروا العذاب الاليم (سورة يونس آية 88)

پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاي آنها را قسي و سخت گردان كه ايمان نمي‌آورند جز به ديدن عذاب سخت.

7-      ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين (سورة آل عمران آية 147)

پروردگارا گناهان ما را بيامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاي ما را در راه انجام انجام وظيفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پيروزي بخش.

8-      ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذين سبقونا بالايمان و لاتجعل في قلوبنا غلاً للذين امنوا ربنا انك روف رحيم (سوره حشر آية 10)

پروردگارا، ما و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتند بيامرز و در دلهايمان براي گرويدگان به تو كينه و كدورتي قرار مده كه پروردگارا تو روف و مهرباني.

9-      ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انّ عذابها كان غراما (سوره فرقان آيه 65)

پروردگارا عذاب جهنم را كه آن عذاب براي هميشه هلاك كننده است از ما دور كن.

10- ربنا اغفرلي و لوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب (سوره ابراهيم آيه 41)

پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و همچنين مومنين را در روز حساب بيامرز.

11-ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين (سوره اعراف، آيه 89)

پروردگارا دري از رحمت به سوي ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق است و تو بهترين گشاينده‌اي.

12- ربنا افراغ علينا صبرا و توفنا مسلمين (سوره اعراف، آيه 126)

پروردگارا به ما تحمل و بردباري عنايت فرما و ما را جزو تسليم شدگان پيغمبرت بميران.

13- ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون (سوره دخان آيه 12)

پروردگارا، عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرويدگان به تو هستيم.

14- ربنا انزل علينا مائده من اسماء تكون لنا عيدا و لاولنا و احزنا (سوره مائده آيه 114)

پروردگارا، از آسمان براي ما مائده و غذايي فرست كه بر ما و آيندگان «روز عيد» باشد.

15- ربنا انك تعلم ما نخفي و ما نعلن و ما يخفي علي الله من شيء في الارض و لا في السما (سوره ابراهيم آيه 38)

پروردگارا تو مي‌داني آنچه در پنهان و آشكار انجام مي دهيم، بر خداوند در آسمان و زمين هيچ كار و هيچ چيز پوشيده نيست.

16- ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين (سوره اعراف آيه 22)

پروردگارا، ما بر خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزي و به ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود.

17- ربنا عليك توكلنا و اليك المصير. (سوره ممتحنه آيه 4)

پروردگارا در هر كار به تو توكل مي كنيم و از تو استعانت مي جوييم كه بازگشت همة ما به سوي توست.

18- ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سياتنا و توفنا مع الابرار (سوره آل عمران آيه 193)

پروردگارا گناهان ما را بيامرز و از بديهاي ما درگذر و بپوشان و ما را با نيكوكاران قرار ده.

19- ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمين (سوره يونس آيه 85)

پروردگارا مار مورد شكنجه قوم ستمكار قرار مده.

20- ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين (سوره اعراف آيه 47)

پروردگارا ما را با مردم ستمكار محشور مفرما.

21- سوره مومنون آيه 109 / 22- سوره مانده آيه 83 / 23- سوره سجده آيه 12

24- سوره تحريم آيه 8 / 25- سوره مومنون آيه 108 / 26- سوره فاطر آيه 37

27- سوره ابراهيم آيه 44 / 28- سوره نسا آيه 75 /  29- سوره انعام آيه 128

30- سوره آل عمران آيه 9 / 31- سوره ممتحنه آيه 5 / 32- سوره يونس آيه 88

33- سوره آل عمران آيه 192 / 34- سوره آل عمران آيه 16 / 35- سوره آل عمران آيه 193

36- سوره طه آيه 45 / 37- سوره ابراهيم آيه 37 / 38- سوره بقره آيه 127

39- سوره آل عمران آيه 8 / 40- سوره ابراهيم آيه 37 / 41- سوره ممتحنه آيه 4

42- سوره ممتحنه آيه 6 / 43- سوره بقره آيه 286 / 44- سوره نسا آيه 77

45- سوره قصص آيه 48 / 46 - سوره طه آيه 135 / 47- سوره يونس آيه 88

48- سوره آل عمران آيه 119 / 49- سوره بقره آيه 128 / 50- سوره بقره آيه 286

51- سوره آل عمران آيه 194 / 52- سوره بقره آيه 286 / 53- سوره غافر آيه 8

57- سوره ياسين آيه 17 / 58- سوره كهف آيه 14 /

/ 0 نظر / 49 بازدید