اطلاعات قرآنی

دکتر رشاد خلیفه و کشف او درباره اعجاز عددی قرآن و سپس قتل اوهنوز درابهام است چون عدد ۱۹ ،عدد مقدس بهائیان است و من این مطلب را فقط برای آگاهی شما ذکر می کنم درست یا غلط بودنش با خودتان !

اسرار عدد19 در قرآن

 

بسیاری از دانشمندان مسلمان عدد 19 را یک عدد اساسی در قرآن می دانند که از «تسعه عشر» سوره مدثر آیه 30 اخذ شده و اعداد برخی آیات و کلمات را برآن ها تطبیق کرده ویک نظام ریاضی را ارائه کرده می دهد . حتی دانشمندانی در این زمینه  نیز کتاب ها و مقالات مستقلی به رشته تحریر درآورده اند . اما در این میان اولین کسی که به این کشف مهم ئست یافت دکتر رشاد حلیفه بود او که دکترای خود را در دانشگاه کالیفرنیا در رشته بیوشیمی گیاهی دریافت کرده در تحقیقات خود به نتایج شگفتی دست یافت که ما درانجا به گوشه ای از این کشف مهم اشاره می کنیم.دکتر رشاد خلیفه می گوید :

... تمام حروف قرآن رابه الفبای انگلیسی تبدیل نموده و وارد کامپیتر کردم . پس از ماه ها بررسی یک ضریب مشترک (19)به دست آمد!

به آیه 30 سوره مدثر مراجعه کردم و با تعجب و خوشحالی بیش از حد متوجه شدم که در این آیه فقط ذکر شده علیها تسعه عشریعنی بر آن هست 19.بر خلاف نظر برخی از مترجمین و مفسرین, این شماره به هیچ وجه تعداد فرشتگان و حازنان قرآن را بیان نکرده است،کما این که در انتهای آیه 31 می فرماید:...و هیچ کس از تعداد سربازان و یا خازنان پروردگار غیر او آگاه نیست، و این نسیت جز برای پند و یادآوری بشر. سپس متوجه شدم که سوره مدثر چهارمین و سوره فاتحه بعد از آن یعنی پنجمین سوره ای بوده که نازل گردیده است. وفتی به اولین آیه سوره الفاتحه مراجعه کردم متوجه شدم که از 19 حرف تشکیل شده است.  

ب س م  ا ل ل ه  ا ل ر ح م ن  ا ل ر ح ی م  .

اولین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم ، اسم است که فقط  19 بار در قرآن ذکر شده است. دومین کلمه الله است که2698 بار در قرآن به کار برده شده که مضربی از عدد 19 است.سومین کلمه الرحمن است که 57 بار در قرآن به کار رفته و مضربی از عدد 19 است.چهارمین کلمه الرحیم است که 114 بار در قرآن تکرار شده و مضربی از عدد 19 می باشد. با در دست داشتن چنین کدی به بررسی بقیه قرآن پرداختم . قرآن از 114 سوره تشکیل شده یافته  اگر تقسیم بر 19 شود عدد 6 حاصل می گردد که آخرین سوره قرآن یعنی سوره الناس دارای 6 آیه می باشد.

 

اولین سوره ای که بر حضرت محمد (ص) وحی گردیده سوره العلق می باشد که تعداد آیاتش 19 و اولین 5 ایه ای که در وهله اول نازل شده دارای 76 حرف است که باز مضربی از عدد 19 است . چنانچه سوره های قرآن را از آخر بشماری سوره العلق نوزدهمین سوره است.

 

آخرین سوره ای که نازل گردیده سوره النصر می باشد که از 19 کلمه تشکیل شده است.اولی آیه سوره النصر از19 حرف تشکیل شده است.    ا ذ ا   ج ا ء   ن ص ر  ا ل ل ه   و   ا ل ف ت ح  

قرآن دارا 114 سوره می باشد . سوره نهم التوبه فاقد بسم الله الرحمن الرحیم است که در این صورت بالانس به هم می خورد . ولی با کمال تعجب متوجه شدم که با شمارش 19 سوره با سوره التوبه به سوره النمل می رسیم. سوره بیست و هفتم دارادی دو( بسم الله الرحمن الرحیم) می باشد . یکی در شروع و دیگری در آیه سی ام .

 

*ممکن است سوال شود چرا 19؟

 

 

1.             19 یعنی خدا یکی است : در زمانی که قرآن کریم به حضرت محمد (ص) وحی می شد ، اعداد به صورت امروزی وجود نداشتندو از حروف الفبا به جای اعداد استفاده می شد:6+1+8+ 4=19    بنابراین19+واحد=1 یعنی خدا یکی است.

2.             عدد 19 از دو رقم 1 و9 که اولین و آخرین اعداد مفرد می باشند تشکیل شده ، و این دو رقم در بیشتر زبان های دنیا عینا شبیه1 و9 عربی نوشته می شود وخوانده می شود،و حال آن که اعداد دیگر در زبان های مختلف اشکال گوناگون دارد.

3.             بنابرعلوم ریاضیات عدد9 را عدد خنثی و یا صفر می دانند و چنانچه هر عددی با 9 ویا مضارب 9 ترکیب شود در نتیجه خود عدد باقی می ماند.

 

مثال: 7=1+6 و 16=7+9 ویا 7=5+2 و 52=7+45

بنابراین با استدلال های ذکر شده مسلم می شود چرا19؟ و 19 (واحد) یعنی خدا یکی است.

 

تعداد زیادی از مومنان بدون اطلاع از این راز بزرگ به مجموعه قرآن کریم ایمان داشته و آن را از طرف خدا می دانند و در اجرای احکامش بدون تردید کوشا هستندو با کشف این معجزه بزرگ مطمئناخوشحال تر وبه ایمانشان افزوده خواهد شد ، خوشا به حال آنان که جزء  رستگاران هستند.

تا قبل از کشف اعجاز قرآن مسلمین چنین می پنداشتند که هیچ موجودی قادر به آوردن کتابی نظیرآن نمی باشد، البته این صحیح است که قرآن کریم از نظر ادبیات بی نظیر است ولی با اشکار شدن راز پوشیده معلوم شده که علاوه بر ادبیات بی مانندی که در این کتاب مقدس وجود دارد، خود مجموعه ای از ریاضیات است و کلید این معجزات عدد19 است که در واقع 14 قرن قبل در این کتاب آسمانی وجود داشته ولی با اراده ایزد یکتا در این زمان می بایستی پرده ازپوشش خود بر می داشته است.

 

رابطه عدد 19 با حروف مقطعه قرآن :

 

در ادامه مطلب گذشته دکتر رشاد خلیفه درباره رابطه حروف مقطعه قرآن و عدد 19 چنین می گوید:

درست نیمی از حروف الفبای عربی ، یعنی 14 حرف را که دقیقا در 14 شکل از حروف مقطعه قرآنی به کار رفته است و این حدوف مقطعه سرآغاز 29 سوره است .چهارده حرف عبارتند از : الف، حاء، راءف سین، طا، عین، قاف، کاف، لام ، میم، نون، حاء، یاء. چهارده مجموعه متشکل از حروف مقطعه قرآن عبارتند از :ق،ن،ص، طه، طس، یس، حم، الم، الر،طسم ، عسق، المر، المص، کهیعص.بیست و نه سوره  ای که باحروف مقطعه  قرآنی آغازمی شوند عبارتند از سوره های 2، 3 ،7  ، 10 ، 11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،19 ،20 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،36 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45، 46، 50،68 .

 

حروف مقطعه مزبور منحصر به قرآن است و در هیچ کتاب دیگر در تاریخ دنیا یافت نمی شود و ملاحظه خواهید فرمود که این حروف دارای یک رابطه مستقیم و پیوسته با عدد 19، یعنی حروف «بسم الله الرحمن الرحیم » است. در ابتدا می بینیم که 14 حرف ،که در تشکیل 14 سری از حروف مقطعه قرآن دخالت دارند، در 29 سوره آمده اند که مجموع آن ها یعنی 57=29+14+14 که مضربی ازعدد19، 3. 7=57.

همانگونه که یاد شد تمامی حروف مقطعه که در اوایل 29 سوره از قرآن آمده اند مضربی از19 می باشند به عنوان نمونه میتوانید به حروف مقطعه سوره هایی که در زیر آمده رجوع نمایید.

 

حرف «ق» در سوره ق                     3 . 19 =57 بار

حرف «کهیعص» در سوره مریم        42 .19 =798 بار

حرف «ن» در سوره القلم                 19 .7  =133 بار

دو حرف «ی»و«س»درسوره یس     19 . 15 =285 بار

دو حرف «ط»و«ه»درسوره طه         19. 18 =342 بار

دو حرف «ح»و «م» درهمه سوره هایی

که با این حروف شروع می شوند.        19 .14=266 بار

حروف «ع»و«ق» در سوره شوری    19 .11 =209 بار

حروف«الف» و «ل»  و «م» در

سوره  رعد                               19 . 17=1501 بار

حروف....

 

 

/ 0 نظر / 97 بازدید