اطلاعات قرآنی

                                        اطلاعات قرآنی

1-       وحی تکوینی به آسمان و زمین به چه معروف است؟    تسخیر

2-      کدام آیه در قرآن بیانگر اقسام وحی بر پیامبران بوده است؟  سوره شوری 51

3-      چهار اصطلاح قرآنی که مترادف با وحی است اشاره کنید.

       تکلیم (سخن گفتن خدا با پیامبر خود)

       القاء (پیام افکندن به قلب پیامبر از طرف خدا)

      انزال (نزول دفعی کتاب آسمانی بر پیامبر)

      تنزیل (نزول تدریجی کتاب آسمانی بر پیامبر)

4-      نزول دفعی در چه ماه و شبی بوده است؟  ماه رمضان و شب قدر

5-      نزول تدریجی از چه شبی آغاز گردید؟  مقارن بعثت پیامبر و در ماه رجب

/ 0 نظر / 39 بازدید