اطلاعات قرآنی اطلاعات قرانی ( محکم و متشابه )

سوال:

آيات محکم و متشابه به چه معنی است؟

جواب:

گرچه تمامی آيات قرآن از لحاظ استحکام شبيه هم هستند و متشابه ناميده می شوند و از سوی ديگر همه محکم و دارای استحکام کامل از هر نظر می باشند( کتاب احکمت آياته...)اما بعضی از آيات قرآن با توجه به معانی مختلف و دو پهلوئی که دارند احتمال اشتباه و کج انديشی را تداعی می کنند( مانند آيات مربوط به صفات خداوند که شباهت به انسان را در داشتن دست و پا و چشم القا ميکنند)اينگونه از آيات متشابه ناميده می شوند .

راه پی بردن به معانی آيات متشابه ارجاع آنها به آيات محکم (يعنی آياتی که معنی واضح دارند ) می باشد.

آيه ۷ سوره آل عمران اين مطلب را با صراحت بيان نموده است

/ 0 نظر / 38 بازدید