اطلاعات قرآنی

آمـــوزگـــــار قـــرآن !

آموزگار قرآن

اي گـوهــر مـــعـانــــي

آمـــوخـــتي ، بــخــوانـم

آیات اسمانی

در پــاي تـخــتـه گفــتــي

قــرآن بهــار دلهــاست

ســوغاتي از مــحـمـد(ص)

اين يك كتاب زيباست

آهــــــنگ درس قـرآن

آواي مهــــرباني است

هر قــــصه قــشـنـــگش

سرمشق زندگانی است

با رنج خــــود رساندي

ما را به گنــج ايـــمان

اين گنــج از تو دارم

اين گنج هست قرآن

يــــادت چراغ راهــــم

اي شمع جاودان‌ســوز !

تصمـــــــيم دارم آن را

خوانم به هر شب و روز

                                             

                                              رضا نباتی

/ 0 نظر / 38 بازدید